เกี่ยวกับเรา
            บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นมากว่า 20 ปี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านงานระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
            ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000. (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งนโยบายของบริษัทฯมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์งานระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้บริการแบบครบวงจร
            บริษัทฯ มีวิศวกรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญไว้คอยให้บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนให้บริการหลังการขาย โดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านงานขายและบริการ โดยปัจจุบันมีพนักงานประจำและช่างติดตั้ง กว่า 50 คน